Enneagram típusok kifejtése | ENNEA.HU

6-os - A kétkedő
A lojális, a hithű, a hibakereső, a hagyományőrző, az oszlopos tag, az óvatosa

Fő jellemzői

Fő vágya

A Hatosokat vonzza a hűség, és nagy becsben tartják azt. Hűségesek, lelkiismeretesek, felelősségteljes emberek akarnak lenni, betartják szavukat, és tiszteletben tartják vállalásaikat. Biztonságosabb, megbízhatóbb hellyé akarják tenni azt a világot, ahol élni kell. Számukra a kötelesség teljesítése és a hagyományok tisztelete az élet lényege.

Fő félelme

Fél, hogy rátör a félelem érzése, hogy támogatás, biztonság vagy útmutatás nélkül marad; fél hogy hibáztatják, kiszúrják vagy hogy elhagyják.

Fő gyengesége

Aggódva pásztázza az élet horizontját. A legrosszabb forgatókönyveket keresve, próbálja azokat előjelezni és megelőzni. Félelmét csillapítandó anyagi biztonságra törekszik, és szükségét érzi egy erős vezetőnek vagy szervezetnek. Fogékony a biztonságot ígérő ideológiákra, és szívesen kötelezi el magát mellettük.

Integráció és dezintegráció

Szárnyhatások: az Ötös és a Hetes

Fejlődési irány: a Kilences

Stressz irány: a Hármas

A Hatosok tipikus gondolatai

Tényleg minden eshetőségre felkészültem?

* * *

Vajon mit gondolnak?

* * *

Illek közéjük?

* * *

Miért mondtam ezt?

* * *

Miért mondta azt?

* * *

Vajon most mit várnak tőlem?

* * *

Ki fognak használni?

* * *

És mi van, ha nem fog tetszeni?

* * *

Hiedelmek a típus kapcsán

Néhányak szerint a Hatosok érzékeny mimózák, borúlátók és bizalmatlanok. Valójában a Hatosok gyakran félelem nélkül szembenéznek a veszélyekkel és nehézségekkel, hogy bizonyítsák alkalmasságukat. Borúlátás nélkül, leggyakrabban pozitív megoldásokat találnak az életükben jelentkező veszélyekre, és nagyon tudnak bízni, továbbá bizalomra méltók amint hinni tudnak egy személyben vagy egy helyzetben.

Az alapvető princípium, melyet szem elől tévesztettem

Valamennyien a magunkba, másokba és a mindenségbe vetett hittel indulunk.

Amiben hinni kezdtem ehelyett

A világ kiszámíthatatlan és veszélyes, ebből adódóan az emberek gyakran nem bízhatnak egymásban.

Az alkalmazkodó stratégia, melyet ezen hitem miatt kifejlesztettem

Az alapvető hit helyettesítése és a félelem elkerülése végett kifejlesztettem két stratégiát, hogy azok által tegyek szert biztonságra és bizonyosságra. Félénk vagy helyt adó stratégia: Mi közben kételkedővé, ellenségessé és megkérdőjelezővé váltam, egyúttal megtanultam engedelmeskedni a vezetésre feljogosítottaknak és elkerülni a felmerülő veszélyeket, fenyegetéseket. A félelem nélküli és kihívó stratégia: Miközben kételkedővé, ellenségessé és megkérdőjelezővé váltam, egyúttal azt is megtanultam, hogy szembe szálljak a vezetőkkel és felvegyem a harcot a veszélyekkel és fenyegetésekkel.

Alkalmazkodási stratégiái

Az Enneagram körének minden pontja egy jellegzetes személyiségstílust ábrázol, amely a maga módján látja és értelmezi a világot, továbbá egyéni módon reagál arra.

Mindegyik stílusnak vannak sikeres, életrevaló alkalmazkodási stratégiái (adaptív sémák), valamint problémás, rosszul működő, alkalmatlan stratégiái (maladaptív sémák). Az egyén ezekkel a gondolkodásbeli, érzelmi és viselkedési sajátosságokkal igyekszik fenntartani magát, próbál fejlődni és problémákat megoldani.

A kilenc személyiségtípuson belül az egyének tudatossági vagy fejlettségi szintjét az határozza meg, hogy a mindennapjaiban milyen arányban vannak jelen az adaptív (nyerő) és a maladaptív (problémás) stratégiák.

Adaptív séma

Nyerő alkalmazkodás

A hit és a bizalom az a belső látomás, amely a Hatosokat kapcsolatban tartja valódi énjükkel és a valósággal. Hisznek önmagukba, és hisznek abban, hogy az univerzum támogató, és nem a gondok okozója. Az adaptív Hatosok felismerik, hogy a Lét oldalán állnak, az Erő velük van. Amikor a Hatosok kapcsolatba kerülnek valódi énjükkel és mások valódi énjével, többé már nem félnek, és nem is kell bizonyítaniuk az erejüket és a hűségüket. A bátorság és az elkötelezettség természetes módon jelen van.

A Hatosok belső látomását kísérő állapot a bátorság. Ez a bátorság egyfajta belső erő, amely abból táplálkozik, hogy kapcsolatban vagyunk a belső énünkkel és a valóság objektív törvényeivel. A bátorság azt jelenti, hogy felelősséget vállalunk saját hiedelmeinkért, döntéseinkért és tetteinkért. Ez az a bátorság, hogy “légy magad”. Hisz abban, hogy egy organizmus, képes spontán módon megvédeni magát vagy az értékeit, és nem kell folyamatosan a veszélyre készülnie.

A hit és a bátorság a hétköznapokban hűségként és felkészültségként nyilvánul meg. Az adaptív Hatosoknak fejlett veszélyérzékük van. Válsághelyzet esetén spontán és hatékonyan reagálnak. Lelkiismeretességük, felelősségtudatuk és fejlett kötelességtudatuk kiváló stabilizáló és működtető erő úgy a különféle szervezetekben, mint pedig a magánéletben. Egyenességük és szavahihetőségük révén vezetőként és beosztottként egyaránt lehet rájuk számítani.

Maladaptív séma

Problémás alkalmazkodás

Amikor a Hatosok a hűség értékes minőségéből egy idealizált énképet gyártanak maguknak, túlzásokba esnek. “Tudod, hogy én tűzön-vizen kitartok!” Igyekeznek palástolni a kétségeiket, hogy talán mégsem elég erősek vagy hűségesek, vagy netán kirekesztik őket abból a körből, amihez éppen kötődnek, és ez gyanakvóvá, kétkedővé és borúlátóvá teszi őket. A saját hűség/védelem/kitartás-képességeiket is megkérdőjelezik, miközben másokban a csalódás lehetőségét látják. A maladaptív módon élő Hatos számára a világ egy veszélyes hely.

A önmagában és másokban is bizalmatlanná váló Hatosok maladaptív érzelmi reakciója az eluralkodó félelem. Aggódnak, mert nem bíznak saját létjogosultságukban: attól tartanak, hogy nem képesek megfelelni a feladatnak vagy a kihívásnak. Azok felé, akik számukra a tekintélyt képviselik (pl. főnök, házastárs, közösségvezető) kettős érzések jelennek meg bennük: folyamatosan a hűség és a kételkedés/bizalmatlanság kettősségének malmában őrlődnek.

A kételkedés és a bizalomvesztés légköre a Hatosokban fóbiás vagy kontrafóbiás reakciót vált ki. Vagy hagyják magukon eluralkodni az aggódást - amit döntésképtelenség, és halogatást kisér -, vagy impulzívan átnyomják másokra a félelmeiket.

  • Amikor a valódi természetünk belső látomása jut kifejezésre, az értékeink és a jövőképünk világos, a problémamegoldó képességeink pedig optimálisak.
  • Amikor személyiségünk kompenzáló stratégiái alapján működünk, értékeink ellentétesek, beszűkült és zavaros a látásmódunk, cselekedeteink pedig impulzívak, kényszeresek, szétszórtak és kevésbé hatékonyak.

Jellegzetes szójárása

Szeretek megadott határok között mozogni.

* * *

Ha valamire fel kell készülni, azt bízzátok csak rám!

* * *

Csak tudjam biztosan, hogy kinek az oldalán állok!

* * *

Hidd el, én érzem a veszélyt!

* * *

Szeretem, ha van valaki, akit követhetek.

* * *

Ez túl szép, hogy igaz legyen!

* * *

Nem vagyok próféta, csak körültekintő.

* * *

Biztos azért nem hív fel, mert neheztel rám...

* * *

És mi lesz, ha kiderül, hogy…

* * *

Biztosan azért nem tetszek neki, mert...

* * *

Azért nem jött még haza, mert valami baja esett.

* * *

Azért hívta meg a kollégáját egy kávéra, mert meg akar csalni.

* * *

Bár nem félek, jobb az óvatosság!

* * *

Nem félelemből tettem, csak reflexből...

* * *

Jó, jó, de más szempontból meg…

* * *

Attól félek, hogy...

* * *

Előre megmondhattam volna...

* * *

Ezt csak azért mondta, mert…

* * *

Te most biztos azt gondolod, hogy…

* * *

Bármi IS lehet.

* * *

A(z) hatos rejtett hajtóerői

Az enneagram az egyes típusokat nem csupán számba veszi - amolyan kilenc viselkedéscsokrot alkotva -, hanem az egyes típusok megnyilvánulásait mély lélektani gyökerekre, úgynevezett gyermekkori fixációkra vezeti vissza.
Amikor önismereti útról van szó, valójában ezeket a mélyben meghúzódó hiedelmeket kell magunkban tisztán átvizsgálni. Az alább felsorolt rejtett hajtóerők segítik a mélyebb lélektani alapok felkutatását, beazonosítását.

Szent eszmény:

Szent Hit

A szent eszmény megvalósítója (a fő erény):

bátorság

Az elme beállítottsága

Folytonos kétség, kételkedés

Amit követek / ami mozgat

A biztonság, és valami, amibe kapaszkodhatok

A szent eszmény félreértése (egofixáció):

gyávaság

A félreértés érzelmi következménye (szenvedély):

félelem

Alaphiedelmem

A világ veszélyes és fenyegető. Nem bízhatsz meg másokban!

Amit kerülök / amitől tartok

A nem megszokott, az ismeretlen

Alászállás

Fejlodes
A Szent eszmény elvesztését az ego mechanizmusai helyettesítik

A fenti ábra az Enneagram mondelljén keresztül mutatja be, hogy a teljes potenciálú, lehetőségeinek teljében Lévő lény hogyan száll alá, hogyan korlátozza le magát, miközben különféle ego-struktúrákat, szokásokat és kényszerű érzelmi reakciókat alakít ki.
Az Enneagram szerint az alászállás és a felemelkedés lehetősége egyaránt a kezünkben van. A felemelkedés pedig az a saját személyiségstruktúránk meglátásával kezdődik. Ebben segít a saját típusunk megtalálása és tanulmányozása.

Idézetek

“Aki nem bízik önmagában, az soha nem lesz képes megbízni másokban.” De Retz bíboros

“Képzeletünk és logikus gondolkodásunk elősegíti a szorongást; a szorongó érzést nem valamiféle abszolút, a fejünk felett lebegő közvetlen fenyegetés váltja ki, mint például az aggódás egy vizsga egy beszéd vagy egy utazás miatt, hanem sokkal inkább a jelképes és gyakran tudattalan félelmek.” Williard Gaylin

Számíthattok rám! Csinálhatok bármit, semmi nem jó!

A típusok részletes leírásában leginkább Oscar Ichazo, David Daniels, Dr. Jerome Wagner és Don Richard Riso típusismertetéseire támaszkodtunk. Köszönet érte.

Az Enneagram ábra jelentése
Ösztönvariánsok
Altípusok
Fejlettségi szintek
Integráció és szétesés
Az Enneagram története
Alapvető hajtóerők
Szárnyak