III. Lecke

Alapvető fogalmak magyarázata

Az enneagram centrumai azokra a fő kiegyensúlyozatlanságokra világítanak rá, amelyek az egyes típusokat jellemzik.

A három centrumot, mint a különféle emberi cselekvések, döntések elsődleges forrását az enneagram teoretikusai intelligenciaközpontoknak is nevezik. A mi kultúránk az intelligencia alatt gondolkodási képességeket ért, amely logikaus levezetések alapján old meg problémákat. Az enneagram lélektana ennél tágasabban írja le a cselekvő, működő ember intelligencia forrásait, nevezetesen három ilyen forrást tart számon:

 • gondolkodó centrum (gondolkodás forrás)
 • érző centrum (érzelmek és érzések forrrása)
 • ösztönös centrum (ösztönök, zsigeri késztetések forrása)
 • A három intelligenciaközpont energetikai szinten három testtályhoz kapcsolódik.

 • Gondolkodás centrum - fej
 • Érzés centrum - szív
 • Ösztön centrum - alhas
 • Az egyes enneagram típusok működése úgy ís leírható, mint ennek a három intelligenciaközpontnak az egymással kombinálódó funkciói és diszfunkciói. Az enneagram minden típusát hozzá szokták rendelni egy-egy intelligenciaközponthoz, ami azt jelenti, hogy az adott típusnál az adott intelligenciaközpont - jó-rossz értelemben - dominál.

  Például a gondolkozó centrumhoz tartozó típusok nem feltétlenül intelligensebbek a többi típusnál. Valójában ezek a típusok éppen hogy el vannak vágva a saját belső hangjuktól, a belső vezetésüktől. Ezt a hiányt kompnezálandó különféle mentális stratégiákba bonyolódnak. Ugyanez a mintázat figyelhető meg a másik két központhoz tartozó típusoknál is.

  A szív ugyancsak intelligenciaforrás. A szív kapcsol össze bennünket a saját érzelmeinkkel, és mások érzelmeinek átélésével.

  Az intelligencia harmadik forrása a testünkben rejlő tudás, amit ösztönként ismerünk. Az ösztön a test energiáinak direkt kifejeződése, az, ahogy a test spontán módon kifejezésre jutttatja a világgal a saját szükségleteit.

  További részletek
  Az enneagram szárnyak

  A személyiség enneagramjának legtöbb teoretikusa elfogadja és tanítja is, hogy az egyes személyiség-alaptípusokat bizonyos mértékig átszínezi és módosítja a két szomszédos típus valamelyike. Valamely típusnak a kör mentén elhelyezkedő jobb és bal oldali szomszédját szemléletesen 'szárnyaknak' nevezték el.

  Például egy NYOLCAS személyiségtípus szárnyai a HETES és a KILENCES. A szárnyak egyike-másika ugyan befolyásolhatja, átszínezheti az alap személyiségtípus jellemzőit, mindazonáltal annak lényegi jellegzetességét nem változtatja meg.

  További részletek
  A fejlettségi szintek figyelembe vétele már kezdetektől inplicit módon része volt az enneagram rendszerének. Részletes kutatásával és kidolgzásával - mely első sorban Don Riso és Russ Hudson érdeme - az enneagram túllépett az egy síkon mozgó személyiségleíró rendszereken, és egy vertikális, emelkedési lehetőségét kínál. Az enneagramnak az ilyen szempontú interpretációi és az ilyen szempontú tanulmányozása belépést jelent egyfajta szellemi útra, vonzalmat és fokozatos elköteleződést a tágulás, a tudatosság, a nyitottság, a megismerés és a bölcsesség felé. Az oldalunkon található ide vonatkozó cikkekben nagyobb részt a fenti két kutató munkáira támaszkodnak. További részletek

  Az enneagram teoretikus többsége számára a pontokat összekötő vonalak további jelentést adnak a típusleírásokban megadott információk mellé. Az adott típushoz vonallal kapcsolódó két pontot egyesek biztonsági és „stressz pontnak, mások integrációs és dezintegrációs pontoknak hívják.

  Ezek az elnevezések arra utalnak, hogy egy-egy személyiségtípus bizonyos helyzetekben (stressz, siker, stb.) melyik típus felé orientálódik, tehát mi az, ami számára a fejlődést jelentő irány, és mi az az irány, amely a személyiség beszűkülését eredményezi.

  A csatlakozó vonalakról szóló korábbi tanításait már sok enneagram tanár elutasította vagy módosította, köztük Claudio Naranjo is, aki ezt az összefüggésrendszert alapjaiban kidolgozta.

  STRESSZTÍPUSUNK az a személyiségtípus, amelybe elmozdulunk, amikor stressz vagy nyomás alatt érezzük magunkat, vagy amikor akcióba lendülünk. Az enneagramábrán a stressztípust az az irány jelzi, ahová a nyíl mutat. A biztonságtípus az a személyiségtípus, amely felé akkor mozdulunk el, amikor ellazultnak és biztonságban érezzük magunkat, vagy, furcsa módon, amikor túlterheltnek és kimerültnek érezzük magunkat.

  A BIZTONSÁGTÍPUST a nyíllal ellentétes irány mutatja. Minden egyes enneagramtípusnak megvan a maga biztonság-, illetve stressztípusa. Amikor elmozdulunk ezek egyikébe, akkor a körülményektől függően a típus magasabb, illetve alacsonyabb rendű minőségeit nyilvánítjuk ki.

  További részletek

  Az enneagram típusok leírását tovább finomítja, az ösztönvariánsok szerintinti elemzés. E szerint a személyiség három ösztönkésztetéssel - önmegőrző, a szexuális és társas ösztön - kapcsolódhat a világához, és e három ösztönvariáns közül valamelyik a személyiségre jellemző módon domináns. Ez a rögzülés önmagában nem jó vagy rossz, hanem olyasmi, ami többnyire tudattalanul működik és működtet. Ezen a területen is érvényes az enneagram elve: megfigyeléssel, felismeréssel és tudatos figyelemmel a személyiség vélt korlátai leomlanak, és szinte észrevétlenül egy tágasabb személyiség születik.

  Az enneagram szárnyak

  Önmagára irányuló variáns

  A jellemzően önmegőrző emberek általában megpróbálnak kényelmesek és függetlenek lenni. Jólétük nagyon fontos számukra, ezért nagy figyelmet fordítanak egészségükre, házukra és pénzügyi helyzetükre. Kevésbé érdeklődnek az interperszonális kapcsolatok iránt, és általában kevésbé spontánok, és nem mutatnak annyira érzelmeket, mint az enneagragram-típusuk másik két altípusának emberei.

  Az enneagram szárnyak

  Kapcsolatra irányuló variáns

  A jellemzően szexuális ösztönkésztetésű embereket nagyon érdekli egy-egy kapcsolat. Intimitást keresnek, és ez megjelenhet a szexualitásban, bár nem feltétlenül. A kapcsolat fennállása nagyon fontos számukra. Az altípusok közül a legszenvedélyesebbek, temperamentumosak és több energiájuk van. Kevésbé vannak problémák a harcba kerüléssel, és kevésbé törődnek a szabályokkal és a felelősséggel.

  Az enneagram szárnyak

  Közösségre irányuló variáns

  A jellemzően társas ösztönkésztetésű emberek legjobban csoportok vagy csapatok tagjaként érzik jól magukat. A többi altípusnál jobban érdekli őket a csoporton belül a saját és mások helyzete, következésképpen foglalkoztatja őket a státusz. A saját elfogadtatása érdekében igyekeznek beleilleszkedni és kedvesek lenni másokhoz - minden enneagram személyiségtípus a magam módján törekedve erre.

  További részletek

  TIPP!

  Mielött nekilátsz tesztelni, ezt a leckét érdemes elolvasni, mert különben nehezen fogod tudni értelmezni a teszted eredményét.

  A személyiség és az ember valódi természete

  Az alapigazság, amelyet az enneagram közvetít számunkra, hogy sokkal többek vagyunk a személyiségünknél. A személyiségünk nem egyéb, mint a valamennyiünkben megtalálható lehetőségek hosszú sorának kicsíny, ámde belénk rögzült része. Személyiségünk korlátain túl valamennyien egy hatalmas, nagyrészt ismeretlen létezés vagy jelenlét minőségét hordozzuk. Ezt a lényeget, melyre a különböző nagy szellemi hagyományok más más néven hivatkoznak (Önvaló, Átman, Self, Isteni Lényeg, Nagy Én) az enneagramban olykor ESSZENCIÁNAK nevezik. 1

  Spirituális nyelven úgy is fogalmazhatnánk, hogy minden egyes személyben megtalálható az isteni lényeg egy szikrája, csakhogy mi elfelejtettük ezt az alapigazságot, mert a valódi természetünkre olyan vakok vagyunk, mintha álomba merültünk volna. Nem érezzük saját isteni természetünket, mint ahogy embertársainkat sem látjuk a tökéletesség egyedi megtestesülésének.

  Amikor ESSZENCÁRÓL beszélünk, az szó szerinte értendő - a 'lényeg' az, amik valójában vagyunk, lényegi önmagunk, a bennünk lélegző egy-szellem.

  Az enneagrammnak, mint szakrális lélektannak, az a lényegi mondanivalója, hogy személyiségünk alaptípusának megismerése felfedi előttünk azokat a mechanizmusokat, amelyek révén elfelejtjük valódi természetünket.

  Mindazonáltal az enneagramnak nem az a célja, hogy megszabaduljunk a személyiségünktől, hanem hogy felszabaduljunk az azzal való kényszerű azonosságtól, és mind nagyobb teret kapjon valódi lényegünk megnyilvánulása, leginkább az értelem, az érzékenység és a jelenlét formájában.

  További részletek