Enneagram típusok kifejtése | ENNEA.HU

2-es - A segítő
A szolgálatkész, az adakozó

Fő jellemzői

Fő vágya

A Kettesek különösen értékelik a szeretetet, és vonzódnak hozzá. Nagylelkűek akarnak lenni, és arra törekszenek, hogy a világot szeretetteljesebb hellyé tegyék.

Fő félelme

Fél, hogy elutasítják, hogy nemkívánatosnak, értéktelennek, rászorulónak, jelentéktelennek, nélkülözhetőnek vagy a szeretetre méltatlannak találják.

Fő gyengesége

Folyamatosan függésbe hozza magát azáltal, hogy tetteiért várja mások jóváhagyását, ugyanakkor küzd is ez ellen a függőség ellen, áhítva a társadalmi elvárásoktól való szabadságot.

Integráció és dezintegráció

Szárnyhatások: az Egyes és a Hármas

Fejlődési irány: a Négyes

Stressz irány: a Nyolcas

A Kettesek tipikus gondolatai

Talán túlságosan magammal voltam elfoglalva...

* * *

Remélem nem bántottam meg...

* * *

A tanácsom biztosan kisegíti a bajból.

* * *

Hogyan tudnám megkedveltetni magam vele.

* * *

Nem csoda, hogy szét vagyok szóródva, hisz állandóan másokra figyelek.

* * *

Hiedelmek a típus kapcsán

Gyakran azt gondolják, hogy a Kettes csak azért ad, hogy kapjon, és hogy a felszín alatt nagyon követelődző. Valójában a Kettesek gyakran nagyvonalúak, és csak azért tűnnek “szomjazónak” vagy követelődzőnek, mert oly sok szükségletet és vágyat nyomnak el magukban.

Az alapvető princípium, melyet szem elől tévesztettem

Minden szükséglet egyformán és szabadon beteljesülő az adás és kapás természetes áramlásában.

Amiben hinni kezdtem ehelyett

Ahhoz, hogy kapj adnod is kell. Hogy szeressenek, szükség kell legyen rád.

Az alkalmazkodó stratégia, melyet ezen hitem miatt kifejlesztettem

Megtanultam, hogy a személyes szükségleteimet azáltal elégítsem ki, hogy szükség van rám; azt adom másoknak, amiről úgy érzem, kell nekik vagy akarják, és elvárom, hogy ők ugyanezt tegyék felém. Ezzel együtt kifejlesztettem magamban a büszkeség érzését, és hogy nélkülözhetetlen vagyok.

Alkalmazkodási stratégiái

Az Enneagram körének minden pontja egy jellegzetes személyiségstílust ábrázol, amely a maga módján látja és értelmezi a világot, továbbá egyéni módon reagál arra.

Mindegyik stílusnak vannak sikeres, életrevaló alkalmazkodási stratégiái (adaptív sémák), valamint problémás, rosszul működő, alkalmatlan stratégiái (maladaptív sémák). Az egyén ezekkel a gondolkodásbeli, érzelmi és viselkedési sajátosságokkal igyekszik fenntartani magát, próbál fejlődni és problémákat megoldani.

A kilenc személyiségtípuson belül az egyének tudatossági vagy fejlettségi szintjét az határozza meg, hogy a mindennapjaiban milyen arányban vannak jelen az adaptív (nyerő) és a maladaptív (problémás) stratégiák.

Adaptív séma

Nyerő alkalmazkodás

A szabadság helyes megértése az, ami a Kettesek számára lehetővé teszi, hogy a valóság természetes törvényeivel és korlátaival összhangban éljenek. A kölcsönös egymásrautaltság felismerése az, ami túllendíti a Ketteseket a másoktól való függés, és a túlhajszolt önállóság két szélsőségén. Kettesek számára a szabadság az adás kényszerétől és az elvárásoktól való szabadságot jelenti.

A Ketteseknek a szabadság természetéről és a kölcsönös egymásrautaltságról nyert belátása alázatot hoz magával: az igazi adásban nincs érdemdús adó és hálára kötelezett elfogadó, hanem pusztán kölcsönös szükségletek és lehetőségek cserélődnek ki, egyszerű és természetes módon. Az alázat elismeri a korlátokat és tiszteletben tartja azokat. A Kettes megfelelni vágyás nélkül, bölcsességet keresve, szabadon tud igent és nemet mondani.

A kölcsönösség és egymásrautaltság ismeretében az adás egy oda-vissza ható folyamat, amelyben a Kettes tisztán látja a saját szükségleteit is. Innentől fogva az adás többé nem áldozat vagy fogyatkozás, hanem kölcsönös előnyökkel járó, természetes átrendeződés. Az így végrehajtott akciók teszik a Ketteseket igazán kiteljesedetté, empatikussá, és természetes módon szerethetővé.

Maladaptív séma

Problémás alkalmazkodás

Amikor a Kettesek belefeledkeznek a saját gondoskodó, szeretetteli és empatizáló tulajdonságaikba, idealizált énképet gyártanak, miszerint ők a szeretetteljes, készséges, törődő emberek. Kialakítják azt a téves hitet (maladaptív sémát), hogy csak úgy érhetik el a saját szükségleteik kielégítését, ha elsőként mások szükségleteit szolgálják, akiktől később viszonzás várható el. Úgy gondolják, hogy alá kell vetni magukat mások szükségleteinek, a magukéra pedig később talán majd sor kerül.

Egy ínséges világ fontos segítőjének érezi magát, aki kifogyhatatlan energiával segédkezik másoknak. A kis igényű adakozó énképéhez a büszkeség szenvedélye társul. A maladaptív Kettesek büszkék a jótékonykodó természetükre, és törekszenek mások számára fontossá, sőt nélkülözhetetlenné válni, mert csak így tudják értékesnek érezni magukat.

Miután a világot és az embereket bajban lévőnek, rászorulónak bélyegezte, amelyért kész feláldozni magát, a szándékára büszke Kettes kényszeres segítővé válik. Megpróbál mások kedvében járni, hogy megkedveljék őt, és végül az ő szükségleteit is kielégítsék. Olyan dolgokat tesz másokért, amit szeretne egy az egyben visszakapni. A Kettes természetéből adódóan az ember-felé-mozgó, ezért számára a szembefordulás és a konfrontáció nagy megpróbáltatás. Még az őszinte bírálatot is kerüli, félve, hogy megbánt valakit. A maladaptív Ketteseknek nehéz eltávolodni az emberektől, hagyni, hogy azok önerőből a saját lábukra álljanak, vagy pusztán átélhessék a saját tetteik következményeit. A maladaptív Kettes feladatának érzi a mindenáron való mentést.

  • Amikor a valódi természetünk belső látomása jut kifejezésre, az értékeink és a jövőképünk világos, a problémamegoldó képességeink pedig optimálisak.
  • Amikor személyiségünk kompenzáló stratégiái alapján működünk, értékeink ellentétesek, beszűkült és zavaros a látásmódunk, cselekedeteink pedig impulzívak, kényszeresek, szétszórtak és kevésbé hatékonyak.

Jellegzetes szójárása

Egyszer majd megérti, hogy mit is kapott tőlem ...

* * *

Nekem az a jó, ami neked.

* * *

Bárkivel megkedveltetem magam.

* * *

Milyen közel állunk egymáshoz!?

* * *

Hagyd, majd én megcsinálom!

* * *

Jobb érzés adni, mint kapni.

* * *

Sok ember rászorul a segítségemre.

* * *

Sok szívtelen ember van.

* * *

Nem az a fontos, hogy nekem mi a jó...

* * *

Sokan jönnek, hogy nálam vigasztalódjanak.

* * *

Nekem nem sok mindenre van szükségem...

* * *

Ha a lelkem teszem ki értük, azt sem értékelik...

* * *

Sokan kihasználják a jószándékomat.

* * *

Üres kézzel sehova nem megyek!

* * *

Ha nem ápolnám, sok barátság már rég elhalt volna.

* * *

Bátorítom az embereket...

* * *

Befogadom a kóbor állatokat.

* * *

Hol lennél te nélkülem?!...

* * *

A(z) kettes rejtett hajtóerői

Az enneagram az egyes típusokat nem csupán számba veszi - amolyan kilenc viselkedéscsokrot alkotva -, hanem az egyes típusok megnyilvánulásait mély lélektani gyökerekre, úgynevezett gyermekkori fixációkra vezeti vissza.
Amikor önismereti útról van szó, valójában ezeket a mélyben meghúzódó hiedelmeket kell magunkban tisztán átvizsgálni. Az alább felsorolt rejtett hajtóerők segítik a mélyebb lélektani alapok felkutatását, beazonosítását.

Szent eszmény:

Szent Szabadság / Szent Akarat

A szent eszmény megvalósítója (a fő erény):

alázatosság, szerénység, szelídség

Az elme beállítottsága

Hízelgés

Amit követek / ami mozgat

A szeretet megtapasztalása

A szent eszmény félreértése (egofixáció):

hízelgés

A félreértés érzelmi következménye (szenvedély):

büszkeség

Alaphiedelmem

Először másokra kell gondolnom, mások igényeit a magaméi elé kell helyeznem, meg kell szolgálnom a szeretetet.

Amit kerülök / amitől tartok

Hogy önzőnek lássanak

Alászállás

Fejlodes
A Szent eszmény elvesztését az ego mechanizmusai helyettesítik

A fenti ábra az Enneagram mondelljén keresztül mutatja be, hogy a teljes potenciálú, lehetőségeinek teljében Lévő lény hogyan száll alá, hogyan korlátozza le magát, miközben különféle ego-struktúrákat, szokásokat és kényszerű érzelmi reakciókat alakít ki.
Az Enneagram szerint az alászállás és a felemelkedés lehetősége egyaránt a kezünkben van. A felemelkedés pedig az a saját személyiségstruktúránk meglátásával kezdődik. Ebben segít a saját típusunk megtalálása és tanulmányozása.

Idézetek

“Valakit szeretni annyi, mint azt kívánni, hogy éljen.”
Konfucius

“Azért vagyunk a földön, hogy jót tegyünk másokkal. Hogy mások miért vannak itt, arról fogalmam sincs. ”
- W. H. Auden

Lehetnénk mind barátok?

A típusok részletes leírásában leginkább Oscar Ichazo, David Daniels, Dr. Jerome Wagner és Don Richard Riso típusismertetéseire támaszkodtunk. Köszönet érte.

Az Enneagram ábra jelentése
Ösztönvariánsok
Altípusok
Fejlettségi szintek
Integráció és szétesés
Az Enneagram története
Alapvető hajtóerők
Szárnyak